Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Klachtenreglement

Procedure

Allereerst, voor u een klacht indient, controleert u van tevoren of de behandelaar lid is

van beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. U kunt dit nakijken op

www.vivnederland.nl. Veel leden van de VIV vermelden het VIV-logo of hun VIV-registratienummer op de factuur, het briefpapier of de website.

Als u ontevreden bent over uw behandeling of een behandelprocedure meld dan eerst uw

klacht aan uw behandelaar, voordat u uw klacht bij de VIV aanmeldt. De behandelaar

moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem

altijd eerst samen op te lossen. Blijf altijd, ook tijdens een eventuele procedure, proberen

om er gezamenlijk uit te komen.

Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de behandelaar. Hierin noemt

u ook een termijn van b.v. drie weken, om tot een oplossing te komen. U moet alle

correspondentie en facturen goed bewaren.

Pas als het u samen niet lukt om het naar tevredenheid op te lossen, kunt u de hulp

inroepen van de VIV. Uw klacht dient u digitaal aan te melden via het klachtenformulier.


Artikel 1 - Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, waar de therapeuten bij zijn aangesloten.

2. Klachtenreglement: Dit document legt de procedure vast ten behoeve van de

bemiddelende rol van de Klachtencommissie bij gerezen conflicten tussen therapeut

en klager ter zake het handelen dan wel het nalaten van een therapeut in het kader

van een behandeling door een therapeut waarover door een klager een klacht is

ingediend.

3. Therapeut: de beroepsbeoefenaar (beroepsbeoefenaren), die lid is (zijn) van de

VIV.

4. Behandeling: de werkzaamheden die de therapeut geacht wordt te verrichten op

basis van zijn opleiding alsmede profielen en beroepscodes, zoals omschreven in de

statuten en het huishoudelijke reglement.

5. Klager: Degene, die een klacht indient bij de Klachtencommissie.

6. Klacht: Het door een (ex)cliënt schriftelijke ingediende stuk, waarbij de

handelswijze van de therapeut in het kader van een behandeling tussen de

therapeut en de (ex)cliënt aan de orde wordt gesteld.

7. Klachtencommissie: Dit is de commissie, dat de klacht in eerste aanleg behandelt

en tracht middels bemiddeling tot een oplossing te komen over de voorgelegde

klacht. Het college bestaat uit maximaal drie leden en kiest uit haar midden een

voorzitter.

8. Bemiddelaar: De persoon, die op verzoek van het bestuur de tussen de cliënt en de

therapeut gerezen problemen tracht op te lossen


Artikel 2 - Doel van het klachtenreglement

Het klachtenreglement van de VIV heeft tot doel geschillen tussen een behandelaar, die

lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is en zijn/haar cliënt via de weg van

onafhankelijke bemiddeling zo doeltreffend en snel mogelijk op te lossen.

www.vivnederland.nl Versienr. 04.2804 / Pagina 2 van 3


Artikel 3 - Partijen die gerechtigd zijn om een klacht in te dienen

Klagers kunnen zijn:

a. de rechtstreeks belanghebbende, waaronder in ieder geval begrepen: de cliënt(e).

b. cliënt en/of de (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt.

Artikel 4 - Personen tegen wie een klacht kan worden ingediend

Iedere therapeut, die handelingen heeft verricht dan wel heeft nagelaten in het kader

van een behandeling van een cliënt op voorwaarde dat de therapeut op het moment van

het verrichten ervan, aangesloten was bij de VIV.


Artikel 5 - Onderwerpen die vallen onder het klachtrecht

1. Iedere handeling in strijd met de Beroeps- en of Praktijkcode, waaronder wordt

begrepen het nalaten iets te doen in het kader van een behandeling door een

therapeut, dan wel het niet in acht nemen van de Praktijkcode en die niet langer

dan drie jaar geleden, geteld van datum van het indienen van de klacht bij de

klachtencommissie heeft plaatsgevonden.


Artikel 6 - Het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie

1. Het schriftelijk document van de klacht bevat tenminste:

a. Vermelding van de naam en werkadres van de therapeut over wie geklaagd

wordt.

b. Een omschrijving van de gedraging bestaande uit het handelen of het nalaten

daarvan door de therapeut, welke de aanleiding is voor het indienen van de

klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden.

c. Vermelding van de gronden van de klacht.

d. De dagtekening en handtekening van de klager dan wel diens (wettelijke)

vertegenwoordiger.

2. Tevens:

a. De relevante persoonlijke gegevens van de cliënt(e).

b. Het belang dat de klager bij het indienen van de klacht heeft.

c. De aard van de relatie met de cliënt.


Artikel 7 - Ontvangst secretariaat

1. Het secretariaat toetst uitsluitend of de klacht over een aangesloten lid zijn

hoedanigheid van therapeut betreft en/of de klacht aan de vereisten van artikel 7

lid 1 en lid 2 voldoet.

2. Het secretariaat zal de klager berichten in het geval niet aan alle vereisten is

voldaan, waarbij de klager in de gelegenheid wordt gesteld om hier binnen de

gestelde termijn van vier weken alsnog aan te voldoen.

3. Het secretariaat zal zodra het document met de klacht van de klager heeft

ontvangen, de klager de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigen, evenals de

ontvangstdatum van de klacht. In het geval dat de klager de klacht per

aangetekende post heeft verzonden geldt als datum van ontvangst de datum op het

bewijs van ontvangst van het aangetekende postdocument.

4. Vanaf het moment van ontvangst door het secretariaat is de procedure aanhangig.

5. Het secretariaat stuurt de klacht onverwijld aan de therapeut en de voorzitter van

de klachtencommissie met een afschrift aan het bestuur.


Artikel 8 - Niet ontvankelijkheid van de klacht

1. De voorzitter van de Klachtencommissie kan besluiten de klacht niet verder te

behandelen door de klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht. Dit vindt

plaats indien de klager niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende

documenten/stukken van de klacht aanvult.

2. De Voorzitter van de Klachtencommissie legt dit besluit in een schriftelijk en met

redenen omklede beslissing vast, welke zij ter informatie stuurt naar de klager met

een afschrift aan het bestuur.


Artikel 9 - Verweer

1. Het secretariaat stuurt de klacht onverwijld aan de therapeut en de voorzitter

van de klachtencommissie met een afschrift aan het bestuur.

2. Zodra aan alle vereisten voor het indienen van de klacht is voldaan, wordt de

therapeut tegen wie de klacht is ingediend verzocht om binnen vier weken na

dagtekening schriftelijk op de klacht te reageren.

3. Het secretariaat stuurt de voorzitter van de klachtencommissie, het bestuur en

klager na ontvangst een afschrift van het verweer van de therapeut, en brengt

klager op de hoogte van het verdere verloop van de klacht.


Artikel 10 - Werkzaamheden klachtencommissie

1. De klachtenbemiddelaar neemt spoedig, uiterlijk vier weken na ontvangst van de

klacht, contact op met de therapeut en de klager, om een bemiddeling te

beproeven.

2. Hieraan voorafgaand beoordeelt klachtenbemiddelaar (de voorzitter van de

klachtencommissie) of de aard van de klacht zodanig is dat deze alleen door de

klachtenbemiddelaar behandeld kan worden of dat het inschakelen van de

volledige klachtencommissie noodzakelijk is.

3. Ook kan de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie zelf -naast het

bestuderen van de door de klager en de therapeut ingediende documentennader

onderzoek verrichten en deskundigen horen.

4. Zodra de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie voldoende informatie

heeft verzameld, besluit zij/hij of zij/hij kans ziet een bemiddelende rol te spelen

tussen therapeut en klager en nodigt zij/hij daartoe partijen uit voor een

gezamenlijk gesprek.

5. Doel van dat gesprek is bemiddelen en een oplossing zoeken voor de klacht. De

klachtenbehandelaar spreekt geen oordeel uit.

6. Binnen twee weken na het gesprek wordt een verslag opgesteld van de

belangrijkste punten van het gesprek. Een afschrift wordt gezonden aan:

a. De klager(s).

b. De therapeut, over wie geklaagd is.

c. Het bestuur van de VIV.

7. Voor het bestuur, het secretariaat en alle leden van het klachtencommissie, geldt

een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het gehele dossier.

8. De klachtenbemiddelaar doet geen uitspraak over een eventuele civiele

aansprakelijkheid.


Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging

1. De klachtenprocedure kan, voordat het gesprek over de klacht heeft

plaatsgevonden, in de volgende gevallen beëindigd worden:

a. De klager trekt zich uit de procedure terug

b. De therapeut, tegen wie de klacht is ingediend, overlijdt.


Artikel 12 - Vervolg klacht

Voor het geval het gesprek niet tot een oplossing leidt kan de klager de klacht

voorleggen aan de Tuchtcommissie. De klager kan daar ook vanaf zien

Het Nederlandse recht is van toepassing.

Heeft u nog vragen over de procedure of anderszins dan kunt u contact opnemen met

het VIV-secretariaat via telefoonnummer 074 376 3041.

Praktijk Pyretta
Herenwal 67a
8441 BB Heerenveen
T  06‐41 20 31 78   E info@praktijkpyretta.nl
vormgeving en realisatie: wiep van der meulen | powered by: knoop.nl