Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Praktijk Pyretta,  en opdrachtgever van bijeenkomsten .

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere persoon of organisatie waarmee  Praktijk Pyretta een overeenkomst sluit tot het verzorgen van bijeenkomsten ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de bijeenkomst .

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de bijeenkomst deelneemt.

1.4. Onder bijeenkomsten wordt verstaan alles waarin met een groep bijeengekomen wordt. Hieronder vallen trainingen, workshops, retraites, lezingen, etc.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever zich aanmeldt via www.praktijkpyretta.nl, mondeling of per email opdracht geeft of een opdrachtbevestiging van Praktijk Pyretta ondertekent.

2.1a. Bij aanmelding is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Praktijk Pyretta voldoende te informeren over de geestelijke en lichamelijke gezondheid, alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen e.d. Daarnaast neemt de opdrachtgever zelf de verantwoording dat hij/zij in een geschikte conditie is om mee te doen met een bijeenkomst.

2.1b. Het gebruik van drugs en alcohol vóór, na  en tijdens de bijeenkomsten is niet toegestaan.

2.2. De opdrachtgever heeft ingestemd met de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Praktijk Pyretta.

Artikel 3 Annulering training en/of coaching

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een bijeenkomst per email of schriftelijk te annuleren.

3.2. Bij annulering tot acht weken voor aanvang van een bijeenkomst worden 25% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt 50% van de totaalbedrag van de bijeenkomst in rekening gebracht. Binnen een maand voor aanvang is geen restitutie mogelijk.

3.3. Bij annulering korter dan 30 dagen voor de eerste bijeenkomst, of als de deelnemer na de eerste bijeenkomst de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de bijeenkomst deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige kosten.

3.3a. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet.

3.3b. De deelnemer geeft zijn/haar commitment voor deelname aan alle bijeenkomsten, maar meldt zich bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden bijtijds af.

3.3.c. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende individuele begeleiding voldoet.

3.4. De data en –locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van de begeleider) worden verplaatst. Praktijk Pyretta zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de bijeenkomst later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangt opdrachtgever zijn totaalbedrag retour.

3.5  Praktijk Pyretta heeft het recht een deelnemer te weigeren voor de bijeenkomst of individuele begeleiding. Daarnaast heeft Praktijk Pyretta het recht om een deelnemer de toegang tot een bijeenkomst te ontzeggen. De deelnemer kan worden verzocht om de bijeenkomst te verlaten om een van de volgende redenen:

  • ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;
  • frequente afwezigheid (al of niet voorkombaar);
  • ernstige verstoring van het groepsproces;
  • onbehoorlijk gedrag (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie verstrekken);
  • nalatigheid in het tegemoetkomen aan andere (zoals financiële) verplichtingen rond de bijeenkomsten/individuele begeleiding.

3.6 Bij terugbetaling van het door opdrachtgever aan Praktijk Pyretta betaalde bedrag, wordt een betalingstermijn van 30 dagen aangehouden.

Artikel 4 Betaling

4.1. De bijeenkomsten van Praktijk Pyretta kunnen bij aanmelding via de webshop worden afgerekend. Zo niet dan brengt Praktijk Pyretta de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Deze is bijgevoegd bij de bestelbevestiging. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen uiterlijk twee maanden voor de eerste bijeenkomst. Als die datum bij aanmelding al verstreken is dat uiterlijk 14 dagen na aanmelding maar ten minste voordat de eerste bijeenkomst en/of individuele begeleiding heeft plaatsgevonden. Bij facturering door Praktijk Pyretta geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld. 4.1.a. Betaling in termijnen is mogelijk maar alleen na overleg. Wanneer in dit geval niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, kan alsnog het hele bedrag in één keer worden gevorderd.

4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Praktijk Pyretta.

4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Praktijk Pyretta spant zich in om de gegeven bijeenkomsten en/of individuele begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. Praktijk Pyretta is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van aantoonbare opzet of aantoonbare bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de bijeenkomsten en/of individuele begeleiding per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. Praktijk Pyretta is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. Praktijk Pyretta is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5. Op de overeenkomst van de opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de krachtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

5.6. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de bijeenkomsten en individuele begeleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan de deelnemer/opdrachtgever de begeleider en Praktijk Pyretta niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de bijeenkomsten kan Praktijk Pyretta geen verantwoordelijkheid nemen.

5.7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade die door hem/haar wordt veroorzaakt aan bezittingen van anderen, aan de groepsruimte of faciliteiten gehuurd of gebruikt voor de bijeenkomst/individuele begeleiding.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

6.1. Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Praktijk Pyretta, diens personeel en/of voor Praktijk Pyretta werkzame personen vertrouwelijk behandeld.

6.2. Praktijk Pyretta conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

6.3. Van het verstrekte materiaal berust copyright en eigendomsrecht bij Praktijk Pyretta, tenzij anders vermeld.