Missie en Visie  

Waar klopt mijn hart voor?  

Praktijk Pyretta biedt therapeutische begeleiding aan Kind & Gezin. Samen werken we eraan dat  ouders de regie over de opvoeding en het gezinsleven terugkrijgen zodat de kinderen veilig kunnen  opgroeien. Samen werken we er aan dat jongeren op eigen benen kunnen staan. Praktijk Pyretta wil  dat elk kind en elk gezin (naar mogelijkheden) een gelukkige toekomst kan opbouwen. Dat is mijn  missie! Daar klopt mijn hart voor!  

Praktijk Pyretta stemt verschillende specialistische hulpvormen altijd op elkaar af. Dat kan omdat het  hulp aanbod erg breed is. We willen onze hulp zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden,  belevingswereld van de jeugdige/het gezin. Dit kan zijn dat we naast therapie in de praktijk, bij de  jeugdige thuis hulp bieden of dat we de hulpverlening in combinatie met dieren aanbieden of in  combinatie met bewegen. 

In de behandeling ben ik ervan overtuigd dat de ouders deskundigen zijn als het gaat om hun  kinderen. Het dan ook essentieel dat ouders actief bij de behandeling betrokken worden. Praktijk  Pyretta werkt vooral systeem gericht zodat gezinnen de juiste begeleiding krijgen die ze nodig  hebben om te kunnen bouwen met de eigen mogelijkheden aan een goede toekomst. Gezinnen  fungeren namelijk als een systeem. Ieder lid van het gezin hoort bij dit systeem. Ouders zijn de  sterkste pijlers van het gezin. Die vormen het fundament. Naast de behandeling van het kind,  jeugdige krijgen de ouders ondersteuning en handvatten in de opvoeding van hun kind.  

Tevens ben ik van mening dat men alleen kan ontwikkelen als er een eigen motivatie is dat de  therapie ook leuk is. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van ervaringsgerichte therapie  die maakt dat een kind/gezin op een prettige, leuke en veilige manier ervaringen opdoet en inzichten  krijgt. Door het werken aan de eigen vaardigheden wordt er gestreefd naar verbetering van het  functioneren en het welbevinden van het kind of jeugdige.  

In de loop der jaren heb ik in de regio Zuidoost Friesland een groot netwerk opgebouwd met  jongerenwerkers, buurt sportcoaches, medewerkers van Gebiedsteam en Kind & Gezin. Maar ook  binnen basisscholen met intern begeleiders, leerkrachten, directeuren en school maatschappelijk  werkers en zorgcoördinatoren binnen het VMBO en MBO.  

Het doel is kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden welke aansluit bij het kind/jeugdige en de ouders  en het gezin. Om dit te kunnen waarborgen vind ik het van groot belang mij als professional altijd te  blijven ontwikkelen. Naast het lezen van vakbladen volg ik intervisie, trainingen, bijscholingen en vul ik mijn kennis aan met voldoende opleidingen. Tevens wil ik Praktijk Pyretta aan alle gestelde eisen  laten voldoen.