GESCHILLENCOMMISSIE KPZ

De geschillencommissie KPZ

Natuurlijk willen u en uw cliënt dat een klacht voor beide partijen naar tevredenheid afgehandeld wordt. Onze klachtenfunctionarissen zijn tijdens het gehele bemiddelingstraject erop gericht de zaak af te ronden met wederzijds begrip. Een enkele keer is er echter meer nodig om tot afronding te komen en kan een klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie KPZ.

Uw cliënt heeft in principe geen rechtstreekse toegang tot de geschillencommissie. Uitingen van onvrede moeten eerst worden voorgelegd aan u als zorgaanbieder zodat u de klachtenprocedure kan opstarten, al dan niet ondersteund door een klachtenfunctionaris. Als de klachtenprocedure wordt gesloten zonder resultaat, zijn ook de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris beëindigd. Als de klacht door uw cliënt wordt doorgezet naar de geschillencommissie, neemt deze commissie de zaak volledig over. In tegenstelling tot de klachtenfunctionaris, treedt de geschillencommissie niet op als bemiddelaar. De commissie geeft in plaats daarvan bindend advies om tot een schikking tussen de partijen te komen. De schadeclaims die kunnen worden toegekend door de geschillencommissie, kunnen oplopen tot € 25.000.

De Stichting Geschilleninstantie KPZ

De onafhankelijke Stichting Geschilleninstantie KPZ is officieel erkend door het Ministerie van VWS en voorziet in een geschillencommissie. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger die de belangen van cliënten van zorgaanbieders behartigt en een vertegenwoordiger die optreedt namens de professionele zorgaanbieders. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de geschillencommissie die een bepaald geschil zal behandelen.

De geschillencommissie KPZ verantwoordt, net als alle andere geschillencommissies, haar werkzaamheden in een openbaar jaarverslag. In dit jaarverslag wordt onder meer vermeld welke zorgaanbieders bij de geschillencommissie zijn aangesloten, hoeveel geschillen er zijn voorgelegd en hoe deze zijn afgehandeld. Een afschrift van het jaarverslag wordt jaarlijks toegestuurd aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Contact met de geschillencommissie KPZ

www.geschillencommissiekpz.nl

Email: secretariaat@geschillencommissiekpz.nl

Postadres: Postbus 222, 1600 AE Enkhuizen.